Izjava o pristupačnosti

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Fonda koje se nalazi na adresi https://fond-vukovar.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://fond-vukovar.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku,
  • Određene tablice nisu prilagođene strojnom obliku čitanja,
  • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.