O Fondu

Poseban Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara usvojen je 2001. godine (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013.). U Zakonu su istaknute poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja grada Vukovara, kao i posebne poticajne mjere. Temeljem istog zakona, Vlada RH je osnovala Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine. Fond treba ubrzati društveno i ekonomsko oživljavanje grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i prateće komunalne infrastrukture.

U okviru osnovne djelatnosti Fonda posebno su istaknuti poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, te stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i sl.

Članak 12. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara definira:

Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito:

  • poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva
  • stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata,
  • suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja,
  • obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovan je Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009) kojeg Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi u svibnju 2001. godine. Osnivač Fonda je Vlada Republike Hrvatske. Fond ima svojstvo pravne osobe, koje stječe upisom u sudski registar.

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara upisan je u sudski registar kod RH Trgovački sud u Osijeku, Rješenje Tt-02/112-4 MBS: 030071949 od 29. siječnja 2002. godine. Fond obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, a skraćeni naziv glasi FORGV.

Statutom Fonda uređeno je ustrojstvo i način rada Fonda.

Sjedište Fonda je u Vukovaru, J.J. Strossmayera 14 a.

Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. od Državnog zavoda za statistiku od dana 13. veljače 2008.g. djelatnost Fonda je klasificirana: 6499 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova.