O Fondu

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovala je Vlada RH Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01), a započeo je sa radom početkom 2002. godine. Sjedište Fonda je u Vukovaru, na adresi J. J. Strossmayera 14a, a upisom u sudski registar 29. siječnja 2002. godine stekao je status pravne osobe.

Tijelo upravljanja Fonda je Upravni odbor Fonda, a nadzor nad radom Fonda obavlja Nadzorni odbor. Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa predsjednik Fonda. Za svoj rad Fond odgovara Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.
Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/2001., 80/2008.) definirana je djelatnost Fonda i istaknute su poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja Grada Vukovara, kao i posebne poticajne mjere. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito:

 1. poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture,
 2. stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata,
 3. suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja,
 4. obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu ovoga Zakona.
  Izvor sredstava Fonda za financiranje obnove i razvoja je najvećim dijelom državni proračun, te manjim dijelom donacije.

Što smo radili

Naše aktivnosti se usmjeravaju u mnogo različitih smjerova, ali smatramo da se nagomilani problemi u Vukovaru ne mogu riješiti jednostavnim i kratkoročnim mjerama. Pri tome je vrlo bitna iskazana podrška lokalnih struktura vlasti i ustanova, kao i koordinacija djelovanja sa resornim ministarstvima i državnih institucija, čime svi zajedno postižemo još značajnije i brže efekte.

U periodu od osnivanja do danas Fond je financirao:

 • izgradnju infrastrukture Podunavske slobodne zone,
 • izgradnju infrastrukture poslovnih zona u Vukovara i to: Poduzetničke zone Priljevo i Gospodarske zone,
 • izradu projektnih dokumentacija za objekte u centru grada (Galerija Bauer, Zlatna dolina, zgrada Hrvatskog radio Vukovara, Kuća Radivojević (“Tehničar”), zgrada u F.Tuđmana 24, zgrada u F.Tuđmana 3-5 (“Paunović”),
 • izrada projektnih dokumentacija za ostale objekte (Poslovno kulturni centar zajedničkog vijeća općina, zgrada Kajak kanu kluba (Stara klaonica), Dom tehnike u Borovu naselju, Dom kulture u Sotinu)
 • izradu projektnih dokumentacija za deponije, potporne zidove, trgovačko tržni centar na Mitnici, kanalizacijske kolektore,
 • gradnju objekata poslovne namjene (Hrvatski obrtnički dom, Aneks robne kuće, zgrada za Hrvatski radio Vukovar, zgrada “Željezar”, Upravna zgrada Vodovoda grada Vukovara, zgrada Hrvatskog veslačkog kluba, Športski centar Lijeva bara)
 • obnovu Franjevačkog samostana i Pastoralnog centra, Crkve Gospe Fatimske,
 • stipendije
 • izradu urbanističkih planova, topografske karte grada Vukovara
 • modernizaciju Luke Vukovar
 • promoviranje Vukovara kao odredišta za najisplativija ulaganja, izrada Gospodarskog vodiča grada Vukovara
 • uređenje trgova i hortikulturalno uređenje grada (Strossmayerov trg, Trg Republike Hrvatske)
 • izgradnju parkirališta pored Spomen doma Ovčara i proširenje ceste do spomen obilježja – masovne grobnice na Ovčari,
 • opremanje škola, športskih terena i dječjih igrališta,
 • projekte komunalnog uređenja i infrastrukture grada, izgradnju kanalizacijske mreže, vodoopskrbnih cjevovoda, potpornih zidova, proširenje gradskog groblja.

U svrhu učinkovitije i djelotvornije provedbe Zakonom definiranih mjera i radi usklađivanja s odrednicama međunarodnog programa obnove i razvoja Grada Vukovara Zakonom je predviđen Plan i Program obnove i razvoja Grada Vukovara.

Prvi Plan i Program (2004.-2008.) usvojila je Vlada RH u listopadu 2002. nakon što ga je usvojilo Gradsko vijeće i Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Prema utvrđenom Planu i Programu godišnje se raspoređuju posebna sredstva za obnovu i razvoj Grada Vukovara iz državnog proračuna, a kojima raspolaže jednim djelom resorno ministarstvo zaduženo za obnovu i razvoj (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva).

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara je svojim učinkovitim djelovanjem doprinjeo realizaciji mnogih projekata predviđenih Planom i Programom. U narednom programskom razdoblju, pred Fondom su važni zadaci, prije svega treba u suradnji s ključnim dionicima pokrenuti proces izrade novog Plana i Programa za razdoblje 2009-2013 koji bi prema programskoj hijerarhiji bio izravno vezan za buduću Nacionalnu strategiju regionalnog razvoja.

Fond je zadužen za provedbu aktivnosti iz Plana i Programa o čijoj provedbi dva puta godišnje izvještava Vladu koja godišnje izvještava Sabor RH. Izvori financiranja aktivnosti mogu biti iz državnog proračuna, kreditna sredstva, donacije i ostali prihodi sukladno zakonu. Fond nastavlja s djelovanjem do kraja 2013.g. na osnovi novog petogodišnjeg Plana i Programa.

Što ćemo raditi

U narednom srednjoročnom razdoblju Grad Vukovar će nastavi koristiti podršku Fonda i pomoć iz državnog proračuna posebice za razvoj institucionalne infrastrukture za gospodarski razvoj. Projekte i aktivnosti od lokalnog značaja trebaju prije svega biti u ingerenciji lokalne samouprave. Ukoliko su mogućnosti i kapaciteti ograničeni, nacionalna razina može podržati i pomoći Gradu u realizaciji, ali isključivo na temelju prethodno usvojenog Plana i programa.

Sredstva koja se dodjeljuju kroz Plan i Program su strogo namjenskog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe. U tom smislu je Fond ključna institucija na lokalnoj razini i prije svega prati i nadzire realizaciju Plana i Programa, te će preuzeti koordinacijsku ulogu za sve projekte planirane u novom Planu i Programu, a koji se financiraju iz državnog proračuna.

Osim što će Fond pratiti razvojne projekte Grada Vukovara, od kojih za 2009. godinu možemo izdvojiti Plivalište u Borovu naselju, izgradnja prostora za fitnes i kuglanu u Športskoj dvorani Borovo naselje, izrada projektne dokumentacije za Studentski centar, idejno arhitektonsko rješenje za “Put spasa”, obnova crkve sv. Filipa i Jakova,te svih drugih koje Grad Vukovar izdvoji kao prioritete, Fond će u narednom razdoblju u svojim prioritetima imati gospodarske projekte:

 • program sufinanciranja gospodarskih projekata financiranih kreditnih i vlastitim sredstvima
 • program sufinanciranja gospodarskih projekata za održavanje postojećeg nivoa zaposlenih.

Također, Fond će sudjelovati u formiranju jamstvenog fonda u sklopu Razvojne agencije Vukovar, nastavit ćemo stipendirati poslijediplomske i doktorske studije, a sve u cilju gospodarskog razvoja grada Vukovara i poboljšanja kvalitete života svih njegovih stanovnika.