Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire "Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) i Kriteriju za određivanje visine naknade (NN 12/14)

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Fondu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu J.J Strossmayera 14a, 32000 Vukovar, 32 000 Vukovar
  • na broj fax-a: 032 450 401
  • elektroničkom poštom na:
  • ili donijeti osobno u Fond radnim danom od 08:00 do 16:00 sati

Službenik za informiranje:

tel: 032/450-400
e-mail: