Statut Fonda

Temeljem odredbe članka 16. i 19. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (“Narodne novine” broj 44/01), Upravni odbor Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, na 1. sjednici, održanoj 17. listopada 2001. godine donosi

STATUT FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA (pročišćeni tekst)

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se status, naziv, sjedište i djelatnost Fonda za razvoj i obnovu Grada Vukovara, (u daljnjem tekstu: Fond), pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, ustroj, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Fonda, imovina, međusobna prava i obveze osnivača i Fonda, javnost rada, opći akti, poslovna tajna i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti Fonda.

Članak 2.

 1. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovan je Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (“Narodne novine”, broj 44/01, u daljnjem tekstu: Zakon)
 2. Osnivač Fonda je Vlada Republike Hrvatske.
 3. Fond ima svojstvo pravne osobe, koje se stječe upisom u sudski registar.

Članak 3.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Fond odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 4.

Fond je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, ovom Statutu i općim aktima Fonda.

II NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 5.

 1. Fond obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.
 2. Skraćeni naziv glasi: FORGV

Članak 6.

 1. Sjedište Fonda je u Vukovaru, J.J. Strossmayera 14 a.
 2. O promjeni naziva i sjedišta Fonda odlučuje osnivač.
 3. Promjena naziva i sjedišta Fonda upisuje se u sudski registar.

Članak 7.

Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito:

 1. poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture,
 2. stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata,
 3. suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja,
 4. obavljanje i ostalih poslova koji osiguravaju primjenu, odnosno provedbu Zakona.

Članak 8.

O promjeni ili proširenju djelatnosti odlučuje osnivač, na prijedlog Upravnog odbora Fonda.

Članak 9.

 1. Fond ima pečat i žig okruglog oblika koji sadrži naziv i sjedište Fonda, a promjera su 38 mm.
 2. Fond ima štambilj četvrtastog oblika 3 × 6 cm koji sadrži puni naziv Fonda i sjedište.
 3. Svaki pečat i žig imaju redni broj.
 4. O broju pečata i žigova, načinu njihova korištenja i čuvanju odlučuje predsjednik Fonda.

Članak 10.

 1. Fond ima zaštitni znak.
 2. O sadržaju i obliku znaka odlučuje Upravni odbor.
 3. O načinu korištenja znaka odlučuje predsjednik Fonda.

Članak 11.

Fond obavlja svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda pobliže će se urediti opis poslova i način rada ustrojstvenih jedinica Fonda.

III TIJELA FONDA

1. Upravni odbor

Članak 13.

 1. Fondom upravlja Upravni odbor.
 2. Upravni odbor ima pet članova koji čine:
  - ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,
  - župan Vukovarsko srijemske županije,
  - gradonačelnik Grada Vukovara
  - dva člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva
 3. Ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je predsjednik Upravnog odbora.
 4. Upravni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.
 5. Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora.
 6. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 14.

Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

 1. donosi Statut Fonda,
 2. utvrđuje poslovnu politiku Fonda,
 3. donosi Godišnji program rada Fonda,
 4. donosi odluke i druge akte iz djelokruga rada Fonda,
 5. donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda,
 6. donosi financijski plan i godišnji obračun.

Upravni odbor predlaže Vladi Republike Hrvatske:

 • promjenu ili proširenje djelatnosti ili statusne promjene Fonda,
 • rješenja o pojedinim pitanjima značajnim za organizaciju i poslovanje Fonda.

 

 • Upravni odbor može odlučivati i o svim ostalim poslovima i zadacima Fonda utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.*

 

Članak 15.

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu kojim pobliže uređuje način rada Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 16.

 1. Poslove nadzora nad radom Fonda obavlja Nadzorni odbor.
 2. Nadzorni odbor ima pet članova.
 3. Nadzorni odbor radi na sjednicama.
 4. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog najmanje 4 člana odbora.
 5. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članak 17.

 1. Nadzorni odbor nadzire i razmatra financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju Fonda, kao i druge akte u skladu s ovim Statutom.
 2. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svome radu.
2. Predsjednik Fonda

Članak 18.

 1. Fondom rukovodi predsjednik.
 2. Predsjednik Fonda organizira i vodi poslovanje Fonda i ovlašten je u skladu s ovim Statutom i Zakonom ugovarati sve poslove koji se odnose na predmet djelatnosti Fonda ili koje ta djelatnost po svojoj prirodi pretpostavlja ili iziskuje, osim onih za koje prema izričitim odredbama Zakona ili ovog Statuta nije ovlašten, a osobito:
 • zastupa i predstavlja Fond,
 • zastupa Fond u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • izvršava odluke Upravnog odbora,
 • odgovoran je za zakonitost rada Fonda,
 • predlaže Godišnji program i plan razvoja Fonda i brine se za izvršenje istih,
 • predlaže donošenje općih akata koje donosi Upravni odbor, te donosi druge akte Fonda uz suglasnost Upravnog odbora,
 • provodi opće akte Fonda i donosi upute u vezi s tim,
 • podnosi Upravnom odboru Godišnji obračun,
 • daje Upravnom odboru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 • predlaže raspodjelu sredstava i dinamiku korištenja,
 • daje pismenu punomoć drugim osobama da zastupaju Fond u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
 • ovlašćuje određene osobe za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.

Članak 19.

 1. Predsjednik ne može bez odobrenja Upravnog odbora sklapati ugovore o stjecanju, otuđivanju ili opterećenju nekretnina, kao i ugovore za druge pravne poslove čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000,00 kn.
 2. Predsjednik je ovlašten u okviru djelatnosti Fonda upisane u sudski registar, samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos 50.000,00 kn.
 3. Ugovore čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000,00 kn predsjednik može sklapati samo uz suglasnost Upravnog odbora.
 4. Ugovore o izvođenju projekta koji se financiraju dijelom ili u cijelosti iz sredstava trećih osoba, predsjednik može sklapati samo uz suglasnost Upravnog odbora.

Članak 20.

 1. Za predsjednika može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža.
 2. Predsjednika imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
 3. Predsjednik za svoj rad odgovara Vladi RH i Upravnom odboru neposredno.
 4. Mandat predsjednika traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
3. Zamjenik predsjednika Fonda

Članak 21.

 1. Zamjenik predsjednika obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika za koje ga on ovlasti.
 2. Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.
 3. Za zamjenika predsjednika može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža.
 4. Zamjenika predsjednika imenuje Vlada RH na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
 5. Mandat zamjenika predsjednika ne može biti dulji od trajanja mandata predsjednika.

Članak 22.

Za svoj rad Fond odgovara Vladi RH i Hrvatskom saboru.

IV IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE FONDA

Članak 23.

Imovinom Fonda raspolaže Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik Fonda u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 24.

 1. Sredstva za obavljanje djelatnosti Fonda iz članka 6. ovog Statuta, jesu:
  - kapitalni prijenosi iz državnog proračuna,
  - kreditna sredstva,
  - donacije,
  - ostali izvori sukladno Zakonu.
 2. Sredstva za financiranje obnove i razvoja u smislu Zakona nisu sredstva koja se osiguravaju u državnom proračunu sukladno propisima o obnovi i propisima o područjima posebne državne skrbi.
 3. Prihodi koje Fond ostvari obavljajući djelatnosti iz članka 6. ovog Statuta, prihod su Fonda.

Članak 25.

Sredstva za financiranje obnove i razvoja sukladno Zakonu uplaćuju se u korist računa Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Članak 26.

 1. Za svaku poslovnu godinu Fond utvrđuje program rada i financijski plan.
 2. Za izvršenje Programa rada i Godišnjeg financijskog plana odgovoran je predsjednik.
 3. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik.

Članak 27.

 1. Fond ima jedan žiro račun putem kojeg posluje novčanim sredstvima.
 2. Potpisnici dokumenata platnog prometa su: predsjednik Fonda i osoba koju odredi Upravni odbor Fonda.

V JAVNOST RADA

Članak 28.

 1. Rad Fonda je javan.
 2. Fond je dužan pravodobno i objektivno obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovan.
 3. Za obavještavanje javnosti Fond je dužan izdavati periodične biltene, te podnositi izvješće o svom djelovanju Gradskom vijeću Grada Vukovara.
 4. Fond je dužan osobi koja dokaže pravni interes dati odgovarajuće informacije, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu.

VI OPĆI AKTI

Članak 29.

Opći akti Fonda su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz djelatnosti Fonda.

VII POSLOVNA TAJNA

Članak 30.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci čijim bi priopćavanjem ili davanjem na uvid neovlaštenim osobama mogle nastati štetne posljedice za poslovne interese Fonda.

Članak 31.

 1. Poslovnom tajnom smatraju se:
  - dokumenti koje Upravni odbor utvrdi poslovnom tajnom,
  - podaci koje nadležno tijelo državne vlasti kao povjerljive priopći Fondu,
  - mjere i način postupanja u slučaju izvanrednih okolnosti,
  - dokumenti koji se odnose na obranu,
  - plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Fonda,
  - drugi podaci za koje predsjednik Fonda ocijeni da bi njihovo priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Fonda, njegovog osnivača i drugih tijela državne vlasti, te sudionika u poslovanju s Fondom.
 2. Podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti predsjednik ili osobe koje on ovlasti.
 3. Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.
 4. O čuvanju tajne neposredno skrbi predsjednik.
 5. Predsjednik utvrđuje podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, kao i stupanj tajnosti.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Izbrisan.

Članak 33.

Izmjene i dopune Statuta Fonda donosi Upravni odbor po postupku i na način kako se donosi Statut.

Članak 34.

Prijedlog izmjene i dopune Statuta upućuje se Upravnom odboru s tekstom predloženih izmjena i dopuna radi njihova donošenja.

Članak 35.

Opći akti iz članka 14. ovog Statuta donijet će se u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, a objavit će se u službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

Suglasan

Predsjednik Vlade RH: dr.sc. Ivo Sanader
Predsjednik Upravnog odbora Fonda: Petar Čobanković, dipl.ing.