Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje djeluju na području grada Vukovara i doprinose ispunjavanju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara

(1) Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad na području grada Vukovara da se prijave za financijsku podršku projektima koji pridonose razvoju vlastitih kapaciteta i doprinose održivom razvoju grada Vukovara.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest povećati učinkovitost i sposobnost udruga u pružanju usluga.

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest unaprijediti sposobnosti udruga za  pružanje usluga i jačati suradnju civilnoga društva s ostalim dionicima koji djeluju u području grada Vukovara.

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • odgoj i obrazovanje,
 • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
 • kultura,
 • tehnička kultura,
 • sport,
 • socijalna skrb,
 • skrb o osobama s invaliditetom,
 • branitelji i stradalnici,
 • umirovljenici i osobe treće životne dobi,
 • zaštita zdravlja,
 • gospodarstvo,
 • zaštita okoliša i prirode.

(3) Udruge mogu prijaviti projekt koji pridonosi razvoju vlastitih kapaciteta udruga koje djeluju na području grada Vukovara za sljedeće prioritete:

Prioritet 1.
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u gradu Vukovaru kroz prijave na EU natječaje/pozive.

Prioritet 2.
Organiziranje i provedba projekata poboljšanja kvalitete življenja u gradu Vukovaru.

(4) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja  je 500.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu Javnog natječaja osigurana su u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu“ u razdjelu 061 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, na aktivnosti K900001 Razvojni projekti Vukovara.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00  kuna.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana (do 03.10.2022.)

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ako Prijavitelj prijavi više od jednog projekta, sve prijave istog Prijavitelja bit će odbačene iz formalnih razloga.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga sa sjedništem na području grada Vukovara i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području osnaživanja civilnog društva, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, te je podmirila sve poreze i doprinose i udovoljava općim uvjetima ovog javnog natječaja navedenim u Uputama za prijavitelje.

Pri podnošenju zahtjeva za financiranje projekta, udruga mora priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(7) Kriteriji za vrednovanje i odabir projekata udruga te tko nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Tekst Javnog natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (Fond), na mrežnim stranicama Vladinog ureda za udruge i u Vukovarskim novinama (tiskano izdanje) .

Prijavu na Javni natječaj zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom određenom ovim Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA
J.J.STROSSMAYERA 14A, 32000 VUKOVAR

"JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA"
NE OTVARATI PRIJE SASTANKA POVJERENSTVA

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje i rješavanje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe ovog Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj o financiranju javnih potreba OCD u gradu Vukovaru.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti udovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: .