Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijedloga

Rok za dostavu cjelovitih prijava: 22.09.2022. godine

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Fond) raspisuje ovaj Javni poziv u svrhu uspostavljanja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru Javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje djeluju na području  grada Vukovara i doprinose ispunjavanju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara, te Financijskog plana FORGV za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: FPF).

Opći cilj Javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje djeluju na području grada Vukovara i doprinose ispunjavanju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara jest povećati učinkovitost i sposobnost udruga u pružanju usluga.

Specifični cilj Javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje djeluju na području  grada Vukovara i doprinose ispunjavanju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara jest unaprijediti sposobnosti OCD-a za  pružanje usluga i jačati suradnju civilnoga društva s ostalim dionicima koji djeluju na području grada Vukovara.

Namjera Fonda je uspostavljanje baze neovisnih procjenitelja koji bi obavljali procjenu projektnih prijedloga u okviru okviru Javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje djeluju na području  grada Vukovara i doprinose ispunjavanju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara.

Pri odabiru vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje, vodit će se računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja udruga, nepristranosti i spremnosti na objektivno ocjenjivanje.

Navedena baza neovisnih procjenitelja koristit će se u procjenama projektnih prijedloga u okviru realizacije FPF-a u okviru kojeg će se financirati projekti koji se, između ostaloga, odnose na:

 1. provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i  prioriteti koji će doprinijeti održivom razvoju na području grada Vukovara
 2. provedbu programa  koji podržavaju nove ideje, modele razvoja i /ili načine rješavanja postojećih problema poboljšanjem kvalitete života u gradu Vukovaru
 3. sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Fonda,
 4. podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada,
 5. donacije i
 6. druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Fonda

Sredstva se dodjeljuju udrugama koje su registrirane, a sjedište im je na području Grada Vukovara i to u sljedećim područjima djelovanja:

 • odgoj i obrazovanje,
 • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
 • kultura,
 • tehnička kultura,
 • sport,
 • socijalna skrb,
 • skrb o osobama s invaliditetom,
 • branitelji i stradalnici,
 • umirovljenici i osobe treće životne dobi,
 • zaštita zdravlja,
 • gospodarstvo,
 • zaštita okoliša i prirode.

Kriteriji za odabir kandidata u bazu podataka

Sve pristigle ponude ocjenjivat će se prema uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu. Ponude će razmatrati Odbor za ocjenjivanje koji će na temelju dostavljenih životopisa dodjeljivati određen broj bodova, sukladno Tablici za vrednovanje prijava. Odbor za ocjenjivanje može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor. Ukoliko neki od pozvanih kandidata neće moći biti na raspolaganju tijekom cijelog procesa ocjenjivanja projekata i/ili će biti u sukobu interesa, neće moći sudjelovati u procesu procjene projektnih prijedloga.

Napomena: Upis kandidata u bazu podataka neovisnih procjenitelja ne obvezuje FORGV na  angažiranje pojedinog kandidata!

Uvjeti za uvrštavanje na popis neovisnih procjenitelja

Podnositelji prijave su fizičke osobe koje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 1. opći uvjeti:
 • da protiv podnositelja prijave nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, da nije određena rasprava na temelju privatne tužbe niti je izrečena nepravomoćna presuda;
 • ima podmirene obveze prema državi;
 • izvrsno poznavanje hrvatskoga jezika u govoru i pismu te napredno znanje rada na osobnome računalu.

Kandidati koji ne ispunjavaju opće uvjete neće se razmatrati.

 1. stručna sprema:
 • završen studij sa stečenih najmanje 300 ECTS bodova (uvjet ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu);
 1. radno iskustvo:
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine području predmeta Javnog poziva;
 • iskustvo u sličnim zadacima;
 1. specifično profesionalno iskustvo (prema području ekspertize)
 • Iskustvo u pripremi i/ili provedbi projekata financiranih iz javnih izvora (državni i lokalni proračuni); 
 • Iskustvo u ocjenjivanju prijava podnesenih na pozive/natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava financiranih sredstvima javnih potreba;
 • Poznavanje strateških i drugih dokumenata;
 • Poznavanje ključnih institucija i njihovog djelokruga rada unutar Grada Vukovara;
 • Poznavanje imovinsko-pravnih odnosa;
 • Dobro poznavanje svih elemenata Javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje djeluju na području  grada Vukovara i doprinose ispunjavanju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara;
 • Poznavanje važećeg zakonodavnog okvira:  Zakon o radu,  Zakon o volonterstvu,   Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o udrugama, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe (web stranice Vladinog ureda za udruge), Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnik o neproftinom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Pravilnik o sustavu financijskog upravaljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Prije početka pojedinog postupka procjene projektnih prijedloga, stručnjaci koji ispunjavaju gore navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila bit će kontaktirani radi provjere njihove dostupnosti u traženom razdoblju. Prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za natječaj.

Moguć opis posla procjenitelja

Procjenitelji mogu biti pozvani da obavljaju sljedeće poslove:

 • ocjenjivanje projekta
 • provjera prihvatljivosti
 • procjena statusne dokumentacija prijavitelja
 • provjera prateće projektne dokumentacije

Naknade

Naknade će se isplaćivati temeljem potpisanog ugovora s odabranim neovisnim procjeniteljima. Potpisivanjem ugovora, procjenitelj se obvezuje da će ocijeniti sve prijave, odnosno dijelove prijava koje su mu dodijeljene u zadanom vremenskom roku. Iznos naknade za procjenitelje ovisit će o opisu posla i broju ocijenjenih prijava. Osnovica za određivanje naknade bit će za sve procjenitelje ista i iznosi 300,00 kn neto.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa procjenitelji koji su bili ili jesu angažirani na pripremi pojedinih projektnih prijedloga prijavljenih na određeni natječaj, ili su u bilo poslovnom, privatnom, emocionalnom odnosu s prijaviteljem neće se uzimati u obzir za ulogu procjenitelja na istom natječaju.

O mogućem sukobu interesa pri ocjeni pojedinih projektnih prijedloga, procjenitelji će se unaprijed izjasniti. Nadalje, svi procjenitelji potpisat će i izjavu da ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na prijave koje će procjenjivati.

Postupak podnošenja prijave

Prijava se podnosi na propisanome obrascu „Prijavni obrazac za neovisne procjenitelje FP 2022 “ (Prijavni obrazac FP 2022).

Uz Obrazac FP 2022 se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. životopis (europass format na hrvatskome jeziku), original, s potpisom podnositelja prijave;
 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/a),
 4. dokaz o ukupnome radnome iskustvu (preslika elektroničkog zapisa odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starijih od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 5. dokaz o radnome iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, ili rješenja o rasporedu, ili ovjerena potvrda poslodavca, ili slično, a koja sadržava vrstu poslova i vremenska razdoblja u kome je podnositelj prijave obavljao navedene poslove),
 6. preslika uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka, ne starijeg od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave,
 7. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Obrazac FP 2022 i traženi format životopisa je potrebno preuzeti s web-stranice Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, ispuniti elektroničkim putem, isprintati (nije potrebno u boji) te dostaviti u papirnatom obliku s originalnim potpisom podnositelja prijave.

Obrazac FP 2022 mora biti u cijelosti ispunjen (odgovoreno na sva pitanja prema navedenoj uputi u obrascu) te nije dopušteno mijenjanje teksta i/ili oblika obojenih polja. Iznimno se dopušta dodati/oduzeti retke, ako je tako u obrascu istaknuto.

Prijave s naznakom "Prijava za neovisnog procjenitelja ” se podnose poštom preporučeno na adresu:

FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA
J.J.STROSSMAYERA 14A,, 32000 VUKOVAR

"PRIJAVA ZA NEOVISNOG PROCJENITELJA"

Podnositelji prijava, onih što su nepotpune i nepravovremene, onih što ne ispunjavaju uvjete i onih što nisu podnesene na propisani način će biti pisano obaviješteni o neuvrštavanju na Popis neovisnih procjenitelja.

Rok za dostavu cjelovitih prijava: 22.09.2022. godine

 

 

Dokumentacija: