Natječaj za dodjelu naknada školarine 2009/2010

Temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja prava na naknadu troškova školarine studentima poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih ili doktorskih studija i Financijskog plana FORGV za 2010. godinu, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara raspisuje

NATJEČAJ

za dodjeljivanje naknade troškova školarine studentima poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2009/10

Za naknadu troškova školarine za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr.sc.) koji traje u pravili tri godine i čijim se završetkom stječe u pravilu 180 ECTS bodova, odnosno akademskog naziva sveučilišni specijalist (univ. spec.), u trajanju od jedne do dvije godine, čijim završetkom se stječe u pravilu 60 do 120 ECTS bodova prijavu mogu podnijeti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su upisani na poslijediplomski sveučilišni specijalistički ili doktorski studij
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište u gradu Vukovaru ili radno mjesto u Vukovaru
 • da ne primaju stipendiju ili drugu pomoć za školovanje
 • da su suglasni poslije završetka studija raditi u Vukovaru najmanje u razdoblju dvostruko duljem od razdoblja za koje su primili naknadu troškova školarine.

Za sudjelovanje na natječaju je potrebno dostaviti:

 • Popunjeni obrazac Zahtjeva (obrazac se može dobiti u Fondu ili na www.fond-vukovar.hr)
 • preslik indeksa (dokaz o upisu na poslijediplomski sveučilišni specijalistički ili doktorski studij)
 • potvrdu fakulteta o iznosu školarine za semestre u tekućoj školskoj godini 2009/10
 • potvrda fakulteta o uplaćenom iznosu školarine
 • potvrda o prebivalištu
 • potvrdu poslodavca o zaposlenju s točnim nazivom radnog mjesta (za nezaposlene: potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika (pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću) da kandidat ne prima drugu pomoć za školovanje, odnosno od koga je prima i u kojem iznosu
 • prijepis ocjena preddiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija (čijim završetkom su stekli najmanje 300 ECTS bodova), odnosno sveučilišnog dodiplomskog studija (VSS).

Novčana sredstva za naknadu dijela troškova školarine isplaćuju se na žiroračun Poslijediplomskog studija.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana od dana njegove objave (od 26.ožujka 2010. godine do zaključno 15.travnja 2010. godine).
Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju s naznakom
“Natječaj za naknadu troškova školarine”
na adresu:
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
J.J.Strossmayera 14a
32000 Vukovar