Ograničeni javni poziv za sufinanciranje projekata u nadležnosti Grada Vukovara

1. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Fond) kao davatelj financijskih sredstava poziva Grad Vukovar da kao nositelj provedbe projekata u nadležnosti Grada Vukovara dostavi Zahtjeve za sufinanciranje projekata usklađene s ciljevima ovog Javnog poziva.

2. Podnositelj podnosi Zahtjeve od 16. veljače 2024. do najkasnije 08. ožujka 2024. godine. Vrijeme zaprimanja i redoslijed registracije Zahtjeva nije kriterij za dodjelu sredstava Javnog poziva.

3. Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.fond-vukovar.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

J.J. STROSSMAYERA 14 A, 32 000 VUKOVAR

„OGRANIČENI JAVNI POZIV-SUFINANCIRANJE PROJEKATA U NADLEŽNOSTI GRADA VUKOVARA“

4. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  i to najkasnije 10 dana prije isteka natječaja.

5. Javni poziv i Smjernice za podnositelja Zahtjeva s prilozima, dostupni su na mrežnoj stranici Fonda (www.fond-vukovar.hr), pod nazivom OGRANIČENI JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U NADLEŽNOSTI GRADA VUKOVARA.